Garantisymboler

Betingelser for styring

Ebeco AB yder 5 års produktgaranti for materialefejl på produkter leveret af Ebeco, i det efterfølgende kaldet "produktet". Garantien er kun gældende, såfremt installationen af produktet er udført af en autoriseret elinstallatør i henhold til gældende forskrifter og i overensstemmelse med den monteringsvejledning, der er udarbejdet af Ebeco. 

Garantien gælder ikke for installationer, der er udført af en ikke-autoriseret elinstallatør, eller hvis en ikke-autoriseret elinstallatør har foretaget ændringer eller reparationer. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen er opstået som følge af en monteringsfejl. Den dækker heller ikke skader forårsaget af hærværk, brand, lynnedslag, vandskade, uagtsomhed, unormal brug eller skader opstået som følge af en ulykke. 

I tilfælde af, at der opstår en materialefejl, som er omfattet af garantien, skal Ebeco underrettes herom, inden der træffes foranstaltninger.

Hvis garantien skal gøres gældende, skal garantibevis med tilhørende faktura fremvises.